Got Wisdom? (Ecclesiastes 7:1-14)

Trinity Church
Trinity Church
Got Wisdom? (Ecclesiastes 7:1-14)
/

Preached by Pastor Scott Herron

Sunday, April 28, 2019

Ecclesiastes 7:1-14